PIESKI

Temat: CYCYCYyywil
... ogóle problematyka NIEwykonania zobowiązań. Według podziału zaleconego przez Pana prof. P. Machnikowskiego, odpowiedzialnośc deliktową i KONTRAKTOWĄ (a to jest przecież problematyka niewykonania zobowiązań) miał on realizowac sam, na wykładzie. Wydaje mi...
Źródło: prawo5.fora.pl/a/a,175.htmlTemat: kolokwium u prof. Ziemianina
1. Świadczenia pieniężne 2.Szkoda - rodzaje, sposoby naprawienia 3.Skarga pauliańska 4.Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie 5.Odpowiedzialnośc deliktowa, kontraktowa - to co na ostatnim wykładzie - jakie okoliczności wyłączają bezprawność, modyfikacje odp. 6.Solidarność...
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,3706.html


Temat: wyklady z zobowiazan
KWESTIE SZCZEGÓLNIE WAŻNE świadczenia pieniężne, szkoda, jej rodzaje, naprawienie szkody, skarga pauliańska, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, odpowiedzialność kontraktowa/deliktowa(rowniez modyfikacje, przy deliktowej-okolicznosci wylaczajace bezprawność, odpowiedzialność deliktowa za własne/cudze czyny), delikty o których...
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,3811.html


Temat: ANESTEZJOLOGICZNA TRAGEDIA DZIECKA -8 LAT ...UMIERA !
§ 5. 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. 2. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Jak mam rozumiec częśc tego przepisu ?W przedstawinych warunkach PZU nie jest ta częśc rozwinięta. [b]lub z tytułu ... szkoda wynikła z pozbawienia życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; -,że szkoda wynikła tez nie ulega wąpliwosci ...czy tak ? Jak się ma co do mnie "odpowiedzialność kontraktowa)"...czy żle to rozumiem...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1859


Temat: odpowiedzialność biura podróży
czy deliktową,czy obiema.I co poradzić takiemu klientowi. Dziękuje za współprace przyda się każda pomoc.
Źródło: forum.hotelarze.pl/viewtopic.php?t=188


Temat: Pytania o prowadzących
... tym mielismy z dr Mycko cwiczenia wiec co się dalo zauważyć to z czesci ogolnej często odwoływała się do odpowiedzialności kontraktowej ,deliktowej na jakiej zasadzie, przeslanki odpowiedzialności. Z ksiazki to te...
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,3724.html


Temat: OPRACOWANIE PYTAN NA POPRAWKE 28.02
... mniej lub bardziej oparte na tradycji rzymskiej - Prawu rzymskiemu zawdzięczamy m.in.: · Odróżnienie własności od posiadania. · Podział praw na względne i bezwzględne. · Podział odpowiedzialności odszkodowawczej na kontraktową i deliktową. · Wykształcenie...
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,1134.html


Temat: wyklady z zobowiazan
jak mnie pamięć nie zawodzi gr.2 : odpowiedzialność deliktowa, solidarność dłużników i kara umowna. a w 1gr. z tego co kojarze to odpowiedzialność kontraktowa i skarga pauliańska, trzeciego nie pamiętam ....
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,3811.html


Temat: Prawo w Turystyce i Rekreacji
Odpowiedzialność deliktowaodpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku niedozwolonych, albo zaniechania pewnych czynności, których organizator miał się podjąć) Odpowiedzialność kontraktowaodpowiedzialność za wykonanie usługi przez organizatora co do:- ilości - rodzaju - jakości usług objętych w umowie. 1. Co to jest zastaw hotelowy i kiedy się go stosuje: Zastaw hotelowy – ... hotelarskiego, a także prowadzi on ewidencję. 5. Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy gościa hotelowego: - cecha charakterystyczna umowy hotelowej. Odpowiedzialność hotelarza za bagaż i inne przedmioty wniesione do obiektu przez gościa. - Za rzeczy wniesione nie uważa się pojazdów mechanicznych i pozostawionych w nim rzeczy. Hotel ponosi za nie odpowiedzialność tylko wtedy, gdy została zawarta umowa przechowania. Odpowiedzialność hoteli rozpoczyna się z chwilą wniesienia rzeczy, ... szkoda powstała z winy utrzymującego hotel lub gdy przyjął on na przechowanie rzeczy. Poszkodowany musi udowodnić fakt poniesienia szkody. Odpowiedzialność hotelarza jest ograniczona względem jednego gościa do wysokości 100-krotnej ceny za ... standardu hoteli. - Odpowiedzialność hotelarza za szkodę poniesioną przez gościa jest wyłączona w sytuacji: • gdy szkoda wynikła wskutek siły wyższej • z winy poszkodowanego lub osoby jemu towarzyszącej • gdy szkoda wynikła z właściwości...
Źródło: silesius.fora.pl/a/a,1672.html


Temat: Kolejny fałszywy alarm UOKiK o zlej jakosci paliw
kontraktowa, art. 471 i n. kodeksu cywilnego) - jak i z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa, art. 443 kodeksu cywilnego). W celu skorzystania z odpowiedzialności kontraktowej należy wykazać, iż poniesiona została...
Źródło: paliwowe.fora.pl/a/a,40.html


Temat: WYKAZ ORZECZEŃ I TEMATÓW PRZEROBIONYCH NA ĆWICZENIACH!
... jak np. sprawa prof. Koblera, która pojawiłą się przy temacie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa i pytań prejudycjalnych. ŻEGNAM WAS HARCERSKIM POZDROWIENIEM CZUWAJCIE!!!NO I MIŁEGO ŁIKSA!
Źródło: europeistykapg.fora.pl/a/a,1381.html


Temat: Rewitalizacja parku zdrojowego w Dlugopolu Zdroju
... 000 PLN. 2. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności, spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,...
Źródło: forum.bystrzyca.info.pl/viewtopic.php?t=2821


Temat: Zestawy. Prawo cywilne.
1. I -pojęcie , przedmiot, systematyka prawa cywilnego -skutki przedawnienia -umowa sprzedaży -przesłanki odpowiedzialności za szkodę 2. II - akt administracyjny a zdarzenie prawne; -przerwanie biegu przedawnienia; -pojęcie zobowiązania; -rękojmia za wady. 3. III - prawa podmiotowe względne i bezwzględne - odpowiedzialność dłużnika: rzeczowa i osobista - tryby zawierania umów - umowa o dzieło- ogólna charakterystyka 4. IV. - stosunek cywilnoprawny a ... - ograniczona zdolność do czynności prawnych - odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa i gwarancyjna - najem i dzierżawa- charakterystyka i porównanie 6. VI - Forma pisemna; - Zawieszenie przedawnienia; - Zobowiązanie : osoby uczestniczące, miejsce, termin, sposób wykonania; - Darowizna; 7. VII -Powstanie osoby prawnej -Wady oświadczeń woli- pojęcie i ich skutki -Zasady odpowiedzialności za szkodę -Umowa zlecenia i inne umowy dotyczące wykonania usług. ... - bezpodstawne wzbogacenie - umowy nazwane i nienazwane 10. X - nadużycie praw podmiotowych - Odpowiedzialność skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkodę podczas wykonywania władzy publicznej (coś takiego) - ... 12. XII - Krajowy Rejestr Sądowy. - Nieważność bezwzględna czynności prawnej. -Skarga pauliańska - Zadatek 13. XIII - Śmierć człowieka i jej skutki w prawie cywilnym.. - Pełnomocnictwo ogólne. - Odpowiedzialność deliktowa za cudze czyny - Swobody zawierania umów obligacyjnych 14. XIV - Ubezwłasnowolnienie i jego skutki - Zdolność do czynności prawnych osób prawnych - Odpowiedzialność za szkody na zasadzie ryzyka - ... wiedza z allego i seriali) -cesja (zmiana podmiotu, wierzyciela i dluznika) -odpowiedzialnosc za wypadki samochodowe (przydaje sie wiedza o OC, wiekszosc kierowcow sobie z tym da rade) 18. XVIII - pożyczka - kara umowna - warunki jakie musi spełnić przedstawiciel - zgon/uznanie za zmarłego 19. XIX - cywilnoprawny status gminy - nieważność bezwzględna, wymagał dokładnie o co chodzi ze wzruszalnością - odpowiedzialność ... i wyjątki -Odpowiedzialność kontraktowa (za niewykonanie/nienależyte wykonanie zobowiązania) -Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania 21. XXI -Skarb Państwa i państwowe osoby prawne -błąd oświadczenia woli -coś o zobowiązaniu obligacyjnym -czyn niedozwolony-pojecie 22. XXII - ... istota i wyjątki -Groźba- pojęcie i skutki -Zobowiązania wzajemne -Wysokość odszkodowania 26. XXVI -Status prawny nasciturusa -Terminy prekluzyjne - definicja i przykłady -Odpowiedzialność za szkodę powstałą przez decyzje administracyjną -Użyczenie - ogólna charakterystyka 27. XXVII -umowa-ogólna definicja - zastępstwo pośrednika a przedstawicielstwo różnice - okoliczności wyłączające odpowiedzialności za szkodę - cesja(przelew) wierzytelności 28. XXVIII - Przepisy imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne w prawie cywilnym. - Rodzaje pełnomocnictwa. - Nienależne świadczenie. - Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. 29. XXIX - Domniemanie w prawie cywilnym- pojęcie, podział - Przedstawicielstwo ustawowe - Umowa na rzecz osoby trzeciej- definicja (dr pytał czy można ją odwołać) - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 30.XXX -Zdarzenie cywilnoprawne- pojęcie, rodzaje -Prawo podmiotowe- pojęcie, rodzaje -Świadczenie- pojęcie, przedmiot, rodzaje -Sprzedaż konsumencka-...
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,218.html